20 października 2017

Konferencja naukowa „Infrastruktura miast"z okazji jubileuszu Pana Profesora Józefa Dziopaka

20 października br. 45-lecie pracy naukowej i zawodowej świętował prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, do niedawna kierownik Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Politechniki Rzeszowskiej. Obchody tej rocznicy uczczono konferencją „Infrastruktura Miast", którą zorganizowały Politechnika Rzeszowska wraz z Urzędem Miasta Rzeszowa. Obrady odbyły się w rzeszowskim ratuszu, a ich problematyka, obejmująca zagadnienia związane z infrastrukturą miejską, gospodarką wodną i ochroną terenów zurbanizowanych przed powodzią, wpisywała się doskonale w zainteresowania i dorobek naukowy Jubilata.

45 lat Prof Dziopak 003

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa i władz Politechniki Rzeszowskiej. Obecni byli też zaprzyjaźnieni reprezentanci uczelni i ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, wiodących firm produkcyjnych, biur projektowych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, włodarzy miast oraz liczne grono bliskiej rodziny Profesora. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Tadeusz Ferenc, prezydent miasta Rzeszowa, prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, i prof. Aleksandr V. Kuźmin, prezydent Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa.

Słowa uznania Jubilatowi przekazali m.in.: Stanisław Sieńko, zastępca prezydenta Rzeszowa, prorektorzy PRz prof. Grzegorz Ostasz, prof. Grzegorz Budzik, prof. PRz Mariusz Oleksy, a także prof. PRz Piotr Koszelnik, dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, prof. PRz Bartosz Miller, prodziekan ds. nauki WBIŚiA, oraz Marek Kachaniak, kanclerz, i Andrzej Sowa, jego zastępca ds. technicznych z Politechniki Rzeszowskiej, dr Andrzej Kolonko, delegat rektora Politechniki Wrocławskiej, Natalia A. Klimova, doradca prof. Aleksandra V. Kuźmina, prezydenta Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa, prof. Wojciech Radomski, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2016, oraz Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Miłym akcentem tego wydarzenia było wręczenie dyplomu uznania Jubilatowi przez Mariusza Karpińskiego-Rzepę, redaktora naczelnego, i Annę Karpińską-Rzepę, dyrektora marketingu czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne", za wkład merytoryczny i efektywną działalność w radzie programowej członków Rady Naukowej oraz dbanie o jakość naukową prezentowanych treści w tym czasopiśmie.

Życzenia Jubilatowi złożyli także naukowcy i specjaliści z kraju i zagranicy, którzy przypomnieli najciekawsze momenty znajomości z Profesorem. W tym gronie znaleźli się profesorowie: Marek Gosztyła z Politechniki Rzeszowskiej, Janusz Jeżowiecki i Barbara Kołwzan z Politechniki Wrocławskiej, Marek Zawilski z Politechniki Łódzkiej, Andrzej Kuliczkowski z Politechniki Świętokrzyskiej i Miloslav Ślezingr z Uniwersytetu w Brnie. Wyrazy życzliwości przekazali również doktorzy: Andrzej Dziubek z Politechniki Wrocławskiej, Andrzej Raganowicz z Monachium i Józef Trela z UTH w Sztokholmie, a także Grzegorz Kochanowicz z MPWiK w Suwałkach, Iwona Rabczak z BPBK w Rzeszowie oraz Edyta Zalewska z Andrzejem Trybusiem z firmy Uponor.

W imieniu współpracowników z Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej słowa uznania i wdzięczności wygłosił obecny kierownik jednostki dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz, który opisał również sylwetkę Profesora Józefa Dziopaka oraz w humorystyczny sposób zapoznał zebranych w sali rzeszowskiego ratusza z kulisami z Jego życiorysu od lat młodości, przez liczne podróże służbowe po krajach różnych kontynentów, aż po najnowsze czasy.

Jubilat podziękował zebranym za liczne przybycie. Szczególne słowa wdzięczności skierował do prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca za objęcie konferencji patronatem honorowym oraz udostępnienie pomieszczeń w ratuszu. Podkreślił, że spotkanie to odbywa się w miejscu szczególnym, stolicy innowacji, gdzie mieści się Politechnika Rzeszowska, w której zbudował zespół kierowany obecnie przez prof. PRz Daniela Słysia, swojego wychowanka i pierwszego doktoranta. Jubilat podziękował licznie zebranej rodzinie za okazywane wsparcie i wspomniał w ciepłych słowach o zasługach swoich Rodziców, którzy zapewnili Mu rodzinną atmosferę, przekazali ważne drogowskazy i strategiczne przesłania oraz wspierali Go w realizowaniu najważniejszych marzeń życiowych, pomogli Mu w ukształtowaniu zasad. Nawiązał też do bliskiej współpracy z prof. Tadeuszem Gabryszewskim, pierwszym opiekunem naukowym i zawodowym Jubilata, który odegrał wiodącą rolę w Jego rozwoju w początkach kariery naukowej na Politechnice Krakowskiej.

W ramach konferencji uroczyście wręczono dyplomy uznania, które zostały przyznane przez władze PRz partnerom konferencji za wieloletnią współpracę i osiągnięcia w kształtowaniu infrastruktury komunalnej. W imieniu firmy Uponor Infra dyplom odebrali Andrzej Trybuś i Edyta Zalewska, z kolei w imieniu firmy Wavin Polska - Robert Uniejewski i Agnieszka Wrzesińska.

Sesje naukowe podzielono na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała tematykę inżynierii lądowej i wodnej, a druga - zagadnienia inżynierii i ochrony środowiska. Wygłoszono 14 referatów, które dotyczyły rozwoju Rzeszowa, projektowania, eksploatacji i renowacji obiektów infrastruktury komunalnej, wysokoefektywnych technologii oczyszczania ścieków komunalnych, a także roli sztucznych zbiorników retencyjnych oraz sposobów zagospodarowania wód deszczowych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Zaprezentowane referaty zostały opublikowane w monografii Infrastruktura miast.

Konferencja zakończyła się uroczystą kolacją w Sali Widokowej Hotelu Rzeszów. Odbyła się ona przy akompaniamencie muzyki różnych pokoleń. Spotkanie, które zaszczycili nowi goście prof. Elżbieta Plaża z KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie oraz doc. Martina Zeleńakova i dr Vlasta Ondrejka Harbulakova z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, było dodatkową okazją do integracji i wymiany poglądów. Delegacja z Koszyc przekazała Jubilatowi medal przyznany przez dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Uniwersytetu Technicznego w Koszycach za owocną współpracę przy realizacji wspólnych grantów badawczych i dydaktycznych z funduszy UE i promocję młodej kadry naukowej tej uczelni.

Tuż przed północą, ku zaskoczeniu Jubilata i zebranych gości, wjechał okazały tort na specjalnej platformie - niespodzianka od właściciela Hotelu Rzeszów. Kiedy Profesor kroił ciasto, uczestnicy odśpiewali „Sto lat".

45 lat Prof Dziopak 252

Pracownicy Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej (od lewej: prof. D. Słyś, dr inż. A. Stec, prof. J. Dziopak, mgr inż. M. Starzec, mgr inż. A. Mazur, dr inż. K. Pochwat, mgr A. Wdowik, mgr inż. S. Kordana) wręczyli Jubilatowi księgę pamiątkową, czym sprawili Mu miłą niespodziankę. Profesor Józef Dziopak nie krył wzruszenia, czytając zawartą w niej dedykację. Widoczne były wyrazy szczególnej przyjaźni, jakie łączą Profesora z każdą osobą z tego zespołu. Szczególne podziękowania Jubilat złożył prof. Danielowi Słysiowi za przygotowanie oryginalnego programu i miłych niespodzianek podczas tej uroczystości. 

We have 14 guests and no members online

Copyright 2011 20 października 2017.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free